Algemene voorwaarden

NatuurlijkZijn / Shamanic Drum Academy / online.natuurlijkzijn.

NatuurlijkZijn tevens handelend onder de naam Shamanic Drum Academy en Online.natuurlijkzijn, kantoorhoudende aan de Waal 45, 5751 VT te Deurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50643843, BTW nummer NL8231.56.461.B01 hierna te noemen “NatuurlijkZijn”.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van NatuurlijkZijn
Klant:
De (rechts)persoon die op de Website een bestelling plaatst;
Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
Diensten/Training(en):
De door NatuurlijkZijn geboden kennistrainingen die te volgen zijn via de browser;
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en NatuurlijkZijn die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij NatuurlijkZijn koopt inclusief bijbehorende
bedragen en voorwaarden; Op verzoek zal NatuurlijkZijn een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.
Privacy Statement:
De privacyverklaring van NatuurlijkZijn, die te vinden is op de Website;
Website:
De website van NatuurlijkZijn en Shamanic Drum Academy, waarop de Dienst wordt aangeboden;
Online Leeromgeving:
De online omgeving op online.natuurlijkzijn.nl waarop de Klant de kennistrainingen kan volgen van NatuurlijkZijn en Shamanic Drum Academy;

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en gebruik van de producten en diensten van NatuurlijkZijn met betrekking tot de
kennistrainingen op online.natuurlijkzijn.nl.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klantgehanteerde algemene voorwaarden.
3. NatuurlijkZijn is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
4. Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat NatuurlijkZijn tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
5. Indien NatuurlijkZijn niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van
toepassing zijn. NatuurlijkZijn kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen
zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces op de website met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De
Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.
2. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en Klant.
3. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en Klant.
4. NatuurlijkZijn heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.
5. NatuurlijkZijn is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Licentie
1. NatuurlijkZijn verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Trainingen.
2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten of voor eigen gebruik.

Artikel 5. Prijs en betaling
1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
2. BTW is inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
4. Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor de overboeking als betaalmethode
gekozen wordt dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden. Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren krijgt de deelnemer het volledige bedrag teruggestort. Bij annulering minder dan een maand van te voren wordt geen terugbetaling gedaan. Als de  Klant niet tijdig betaalt of NatuurlijkZijn niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of NatuurlijkZijn een nadere aanmaning stuurt.
5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan NatuurlijkZijn de vordering uit handen geven. In dat geval komen door NatuurlijkZijn gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 6. Levering van bestelde goederen via de webshop
1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
2. De aangeboden producten bevatten een nauwkeurige en volledige omschrijving. Eventuele vergissingen of kennelijke fouten binden NatuurlijkZijn niet.
3. De klant wordt geacht de producten na ontvangst direct te controleren en eventuele gebreken direct via mail kenbaar te maken aan NatuurlijkZijn. Alle klachten die gemeld worden langer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Herroepingsrecht
1. Het is belangrijk dat de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket bij NatuurlijkZijn aangeeft dat het pakketje geretourneerd wordt. Dat kan door een mail te sturen aan NatuurlijkZijn. Retournering dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden. Na goede ontvangst van de retour zal NatuurlijkZijn een bevestiging van ontvangst sturen. Wordt de retour in behandeling genomen en binnen 14 dagen het bedrag teruggestort via dezelfde weg als dat het bedrag voldaan is.
2. In het geval de klant een online cursus heeft besteld is de dienst bij bestelling en betaling volledig beschikbaar voor de klant en is de dienst daarmee volledig geleverd. Aangezien deze dienst niet te retourneren valt gelden daarvoor specifieke regels. De klant verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat de klant afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 8. Rechten en plichten NatuurlijkZijn
1. NatuurlijkZijn garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
2. NatuurlijkZijn behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.
3. NatuurlijkZijn spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
4. NatuurlijkZijn is niet verantwoordelijk voor hoe de klant het geleerde naar buiten brengt. Consulten en drumcirkels die klanten naar aanleiding van de training geven zijn op eigen risico.
5. NatuurlijkZijn behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. NatuurlijkZijn zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6. NatuurlijkZijn kan de Diensten mogelijk uitbreiden met Trainingen en modules die nieuwe kennis bevatten. Trainingen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen
betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Trainingen en modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met NatuurlijkZijn.
7. NatuurlijkZíjn verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van NatuurlijkZijn. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
8. NatuurlijkZijn verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant tips krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld. Tenzij de Klant
aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
9. De inhoud zoals deze gegeven heeft copyright bij NatuurlijkZijn en mag op geen enkele manier als kennisdrager naar buiten gebracht worden door de klant.

Artikel 9. Rechten en plichten Klant
1. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover NatuurlijkZijn voor in en is hij er zelf
verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
3. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant NatuurlijkZijn daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
4. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
5. De Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. De Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via info@natuurlijkzijn.nl aan NatuurlijkZijn door te geven.
6. De Klant mag het geleerde niet in een training gelijkende op de Training naar buiten brengen. De klant mag wel consulten en drumcirkels geven.

Artikel 10. Garantie, refunds & reclame
1. NatuurlijkZijn staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door NatuurlijkZijn geleverde dienst dan is een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van
NatuurlijkZijn.
2. Hoe de Klant het geleerde naar buiten brengt in consulten, drumcirkels of op een andere manier valt niet onder de verantwoordelijkheid van NatuurlijkZijn en zijn voor rekening en risico van Klant.
3. De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat NatuurlijkZijn ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan NatuurlijkZijn.
2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Alle door NatuurlijkZijn gegeven adviezen, gedeelde kennis en door NatuurlijkZijn verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door
NatuurlijkZijn te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door NatuurlijkZijn verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. NatuurlijkZijn verleent daarbij geen enkele garantie.
2. NatuurlijkZijn is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.
3. NatuurlijkZijn is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
4. Voor zover NatuurlijkZijn aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.
5. De Klant zal NatuurlijkZijn en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
6. NatuurlijkZijn is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen:
a. de kosten voor vaststelling van de schade;
b. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om NatuurlijkZijn te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan NatuurlijkZijn;
c. en redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Klant dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
d. Alle schade die niet direct is, is indirect.
7. NatuurlijkZijn is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
8. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. NatuurlijkZijn is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
9. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LearnSpot (hoogste leidinggevend personeel).
10. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaarbnadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht
1. NatuurlijkZijn is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van NatuurlijkZijn;
b. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
c. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
d. werkstakingen;
e. brand;
f. ongeval of ziekte van personeel;
g. Denial of Services (DoS) aanvallen;
h. door NatuurlijkZijn onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van NatuurlijkZijn afhankelijk is.
2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat NatuurlijkZijn tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
3. Indien NatuurlijkZijn door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 13. Privacy
1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan NatuurlijkZijn verstrekt.
Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van NatuurlijkZijn en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
2. NatuurlijkZijn en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
3. NatuurlijkZijn is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Klant te verschaffen.
4. NatuurlijkZijn is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van NatuurlijkZijn. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan NatuurlijkZijn in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NatuurlijkZijn aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. NatuurlijkZijn is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5. Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan NatuurlijkZijn, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing moeten komen.

 

Terms and Conditions:

NatuurlijkZijn / Shamanic Drum Academy / online.natuurlijkzijn.

NatuurlijkZijn are also trading under the name ShamanicDrumAcademy and Online. NatuurlijkZijn, with offices at de Waal 45, 5751 VT in Deurne, registered with the Chamber of Commerce under number 50643843, VAT number NL8231.56.461.B01 hereinafter referred to as “Natuurlijkzijn”.

Article 1. Definitions

In these General Terms and Conditions, the following capitalized terms always have the following meaning:

Terms and Conditions: These terms and conditions of NatuurlijkZijn.

Customer: The (legal) person who places an order on the Website;

Credentials: The combination of the Customer’s username and password for placing an order on the Website;

Services/Training(s): The knowledge training courses offered by NatuurlijkZijn that can be followed via the browser;

Agreement: The agreement between the Customer and NatuurlijkZijn, which is concluded via the Website, on the basis of which the Customer purchases the Service from NatuurlijkZijn, including associated amounts and conditions; On request, NatuurlijkZijn will send a PDF of the General Terms and Conditions free of charge by e-mail.

Privacy Policy: The privacy statement of NatuurlijkZijn, which can be found on the Website;

Website: The website of NatuurlijkZijn and Shamanic Drum Academy, on which the Service is offered;

Online Learning Environment: The online environment on online.natuurlijklijkzijn.nl on which the Customer can follow the knowledge training courses of NatuurlijkZijn and Shamanic Drum Academy;

 

Article 2. Applicability

 1. These terms and conditions apply to all offers, legal relationships and use of the products and services of NatuurlijkZijn with regard to the knowledge training on online.natuurlijkzijn.nl
 2. These terms and conditions apply to the exclusion of any general terms and conditions used by the Client.
 3. NatuurlijkZijn is entitled to unilaterally change the content of these General Terms and Conditions. Changes will be notified by email and will take effect fourteen (14) days after notification, or on such other date as stated in the notification.
 4. If the Customer does not wish to accept the amendments to the General Terms and Conditions, he has the right to terminate the Agreement as of the date on which the amended terms and conditions come into effect, without NatuurlijkZijn obliged to pay compensation for costs or damage.
 5. If NatuurlijkZijn does not always require accurate compliance with these general terms and conditions, this does not mean that these general terms and conditions no longer apply are applicable. NatuurlijkZijn may continue to require strict compliance with these terms and conditions.
 6. If one or more provisions of these general terms and conditions are void or voidable, this shall not affect the validity of the other provisions. Parties will consult in order to agree on new provisions to replace the void or voided provisions, whereby as far as possible the purpose and the scope of the void.

Article 3. Conclusion of agreement

 1. The Agreement is concluded by going through the ordering process on the website, including acceptance of the General Terms and Conditions. The Agreement is also concluded when payment details are provided by Customer by telephone, email or in writing.
 1. Article 6:227c of the Dutch Civil Code does not apply to the legal relationship between LearnSpot and the Client.
 2. Article 6:227b paragraph 1 does not apply to the legal relationship between LearnSpot and the Customer.
 3. NatuurlijkZijn has the right to refuse the provision of (further) Services to a (potential) Customer without stating reasons.
 4. NatuurlijkZijn is not bound by obvious errors and clerical errors in the offer on the Website.

Article 4. License

 1. NatuurlijkZijn grants the Client a non-exclusive right of use with regard to the Training.
 2. The right of use commences upon the conclusion of the Agreement.
 3. The right of use is not transferable. The Customer is not permitted to sell, rent, sublicense or in any way or for any purpose make available to a third party the right of use.
 4. The Customer may only use the right of use for its own business activities or for its own use.

Article 5. Price and payment

 1. The stated price of the Service is valid at the time it is displayed on the Website.
 2. VAT is included in the stated price. Any additional costs, such as shipping and payment costs, will be stated as much as possible on the Website.
 3. The Website lists the payment options.
 4. For offline courses, workshops and other services, registration is final after registration and payment. If for the transfer as payment method is chosen, the relevant amount must be paid within 14 days. If the participant decides to cancel the registration more than one month (31 days) before the start of the workshop, the participant will receive a full refund. If canceled less than a month in advance, no refund will be made. If the Customer does not pay in time or NatuurlijkZijn is unable to collect the amount owed by means of the payment method chosen by the Customer before the end of the payment term, the Customer is in default, regardless of whether the Customer sends a further reminder.

Article 6. Delivery of ordered goods via the webshop

 1. Delivery times stated on the Website and/or in the ordering process are indicative and do not apply as a strict deadline.
 2. The products offered contain an accurate and complete description. Any mistakes or obvious errors are not binding.
 3. The customer is expected to check the products immediately after receipt and to report any defects immediately by e-mail to NatuurlijkZijn. All complaints reported more than 14 days after receipt of the goods will not be processed.

Article 7 Right of withdrawal

 1. It is important that the customer indicates that the package will be returned within 14 days of receipt of the package. You can do this by sending an email to NatuurlijkZijn. Returns must be made within 14 days of receipt. After good receipt of the return, NatuurlijkZijn will send a confirmation of receipt. The return will be processed and the amount will be refunded within 14 days via the same route as the amount has been paid.
 2. In the event that the customer has ordered an online course, the service is fully available to the customer upon ordering and payment and the service is therefore fully provided. Since this service cannot be returned, specific rules apply. The customer declares by accepting these general terms and conditions that the customer waives his right of withdrawal.

Article 8. Rights and obligations NatuurlijkZijn

 1. NatuurlijkZijn does not guarantee that information on the Website is always correct, current or complete.
 2. NatuurlijkZijn reserves the right to change the login procedure and/or the login details of the Customer if it deems this necessary in the interest of the functioning of the Website.
 3. NatuurlijkZijn makes every effort to make the Services available continuously, but does not guarantee that the Services will be available at all times.
 4. NatuurlijkZijn is not responsible for how the client conveys what has been learned. Consultations and drum circles that customers give as a result of the training are at your own risk.
 5. NatuurlijkZijn reserves the right to make changes to the Services. NatuurlijkZijn will make every effort to notify changes that imply a limitation of the core functions of the Services in advance, with due observance of a reasonable period of time, unless this is not reasonably or technically possible.
 6. NatuurlijkZijn may expand the Services with Trainings and modules that contain new knowledge. Trainings and modules designed for new users payment are offered do not automatically fall within the scope of the Agreement. If the Client wishes to make use of these Trainings and modules, he must make further agreements about this with NatuurlijkZijn.
 7. NatuurlijkZijn provides an electronic newsletter in which the Customer is informed about the developments of the Services of NatuurlijkZijn. Unless the Customer indicates that he does not appreciate this, the Customer will receive these electronic newsletters at the e-mail address provided during the registration process.
 8. NatuurlijkZijn also provides an electronic newsletter in which the Customer receives tips about the topics covered in the Services. Unless the Customer indicates that they do not appreciate this, the Customer will receive these electronic newsletters at the e-mail address provided during the registration process.
 1. The content as given is copyrighted by NatuurlijkZijn and may in no way be published by the customer as a knowledge carrier.

 

Article 9. Rights and obligations Customer

 1. During the ordering process, the Customer must provide Login Details. When the Customer provides login details, he is responsible for it towards NatuurlijkZijn and is there himself responsible for ensuring that the information he provides when creating his Login Credentials is correct, complete and current.
 1. The Customer is responsible and liable for all use made with his Login Details.
 2. As soon as the Customer knows or has reason to suspect that Login Details have come into the hands of unauthorized persons, the Customer must inform NatuurlijkZijn thereof, without prejudice to its own obligation to immediately take effective measures itself, such as changing the Login Details.
 3. The Customer is responsible for all use of the Services.
 4. When entering into the Agreement, the Customer must provide the correct, current and complete (address) information that is requested from the Customer during the registration process. The Customer must notify NatuurlijkZijn of any changes to this (address) data as soon as possible via info@natuurlijkzijn.nl.
 5. The Customer may not bring out what has been learned in a training similar to the Training. The customer is allowed to give consultations and drum circles.

Article 10. Guarantee, refunds & advertising

 1. NatuurlijkZijn guarantees the soundness of the service it provides in accordance with what the Customer can reasonably expect on the basis of the agreement. Should defects nevertheless occur in the service provided by NatuurlijkZijn, this is at the discretion and solely at the discretion of NatuurlijkZijn.
 1. How the Client communicates what has been learned in consultations, drum circles or in any other way is not the responsibility of NatuurlijkZijn and is at the expense and risk of the Client.
 2. The Customer must carefully inspect the service provided immediately after activation, on pain of forfeiture of any right to claim and/or warranty.
 3. Complaints do not suspend Customer’s payment obligations.

Article 11. Intellectual property rights

 1. All intellectual and industrial property rights with regard to the Website, the Online Learning Environment and other services, and with regard to everything that NatuurlijkZijn develops, manufactures or provides, including texts, designs, videos and images, belong to NatuurlijkZijn.
 2. The Customer is not permitted to remove or change any designation about brands, trade names, copyrights or other intellectual or industrial property rights.
 3. The Customer is not permitted to copy, reproduce or otherwise reproduce, translate, adapt, imitate, modify or reconstruct the service or part thereof.
 4. Insofar as necessary for the use of the Services, the Customer obtains a non-transferable and non-exclusive right of use with regard to these intellectual property rights.

Article 12. Force majeure

 1. NatuurlijkZijn is not obliged to fulfill one or more obligations if it is prevented from doing so as a result of force majeure. Force majeure also includes:
 2. a shortcoming of external hosting providers and suppliers of NatuurlijkZijn;
 3. interruptions or malfunctions in the power and/or telecommunications facilities;
 4. impediments as a result of the hardware and software used by the Customer or the technical infrastructure used by it;
 5. strikes;
 6. fire;
 7. accident or illness of personnel;
 8. Denial of Services (DoS) attacks;
 9. by NatuurlijkZijn unforeseen problems and any other circumstance that does not depend solely on the will of NatuurlijkZijn.
 10. If the force majeure situation has lasted longer than sixty (60) days, the Customer has the right to terminate the Agreement by dissolution by e-mail, without NatuurlijkZijn being obliged to pay any compensation for costs or damage.
 11. If NatuurlijkZijn is prevented from fulfilling the agreement due to restrictions or impediments or other forms of force majeure, it is entitled to suspend the execution of the agreement. In that case, the Customer is not entitled to compensation for damage, costs or interest.

Article 13. Privacy

 1. When visiting the Website and when placing an order and when entering login details, (personal) data is provided to NatuurlijkZijn. This (personal) data will be processed in accordance with the Privacy Statement of NatuurlijkZijn and the applicable laws and regulations.
 1. NatuurlijkZijn and the Customer are both obliged to treat confidential information that they have received from each other with care. Information is confidential if one of the parties in providing that information indicates that it is confidential or if confidentiality ensues from the nature of that information.
 2. NatuurlijkZijn is entitled to engage third parties for the execution of the Agreement and only to provide the Client’s data necessary for them.
 3. NatuurlijkZijn is entitled to use data from the Customer for the mailing of NatuurlijkZijn. If the data or the product have already been disclosed by or with the consent of the Customer, NatuurlijkZijn can refer to the delivered product in a mailing.
 4. Disclosure of confidential information to third parties without the consent of the other party is only possible if the party is compelled by law or court order to provide it. In that case, the party is not obliged to pay damages or compensation.
 5. Other provision of confidential information to third parties is only possible with the consent of the other party.

 

Article 14. Applicable law

 1. This Agreement is exclusively governed by Dutch law.
 2. Insofar as national legal rules do not prescribe otherwise, the court in Amsterdam has exclusive jurisdiction to hear disputes arising from or related to the Agreement between the parties.
 3. The Customer is not entitled to transfer the rights and obligations under the Agreement to a third party, including entities within the group of which the Customer is a part, without the prior written consent of NatuurlijkZijn. NatuurlijkZijn is entitled to transfer the rights and obligations under the Agreement to third parties. The Client hereby grants its consent to such a transfer.
 4. If one or more provisions of this Agreement are void or voidable, this shall not affect the validity of the other provisions. The parties will consult in order to agree on new provisions to replace the void or voided provisions, whereby the purpose and intent of the void or voided provision are taken into account as much as possible.
 5. If the user has complaints, he will first have to submit them to NatuurlijkZijn, so that the parties must jointly come to a suitable solution.