Algemene voorwaarden

NatuurlijkZijn / Shamanic Drum Academy / online.natuurlijkzijn.

NatuurlijkZijn tevens handelend onder de naam Shamanic Drum Academy en Online.natuurlijkzijn, kantoorhoudende aan de Waal 45, 5751 VT te Deurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50643843, BTW nummer NL8231.56.461.B01 hierna te noemen “NatuurlijkZijn”.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van NatuurlijkZijn
Klant:
De (rechts)persoon die op de Website een bestelling plaatst;
Inloggegevens:
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
Diensten/Training(en):
De door NatuurlijkZijn geboden kennistrainingen die te volgen zijn via de browser;
Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Klant en NatuurlijkZijn die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij NatuurlijkZijn koopt inclusief bijbehorende
bedragen en voorwaarden; Op verzoek zal NatuurlijkZijn een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.
Privacy Statement:
De privacyverklaring van NatuurlijkZijn, die te vinden is op de Website;
Website:
De website van NatuurlijkZijn en Shamanic Drum Academy, waarop de Dienst wordt aangeboden;
Online Leeromgeving:
De online omgeving op online.natuurlijkzijn.nl waarop de Klant de kennistrainingen kan volgen van NatuurlijkZijn en Shamanic Drum Academy;

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en gebruik van de producten en diensten van NatuurlijkZijn met betrekking tot de
kennistrainingen op trainingen.natuurlijkzijnonlinetrainingen.com.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Klantgehanteerde algemene voorwaarden.
3. NatuurlijkZijn is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
4. Indien de Klant de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat NatuurlijkZijn tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.
5. Indien NatuurlijkZijn niet telkens nauwkeurige naleving van deze algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat deze algemene voorwaarden niet meer van
toepassing zijn. NatuurlijkZijn kan strikte naleving van deze algemene voorwaarden blijven verlangen.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen
zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces op de website met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. De
Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Klant via telefoon, email of schriftelijk.
2. Artikel 6:227c BW is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en Klant.
3. Artikel 6:227b lid 1 is niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LearnSpot en Klant.
4. NatuurlijkZijn heeft het recht zonder opgaaf van reden het verlenen van (nadere) Diensten aan een (potentiële) Klant te weigeren.
5. NatuurlijkZijn is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Licentie
1. NatuurlijkZijn verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Trainingen.
2. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst.
3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
4. De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten of voor eigen gebruik.

Artikel 5. Prijs en betaling
1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
2. BTW is inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
4. Voor offline cursussen, workshops en andere diensten geldt dat een inschrijving na aanmelding en betaling definitief is. Indien voor de overboeking als betaalmethode
gekozen wordt dient het desbetreffende bedrag binnen 14 dagen voldaan te worden. Als de deelnemer besluit om de aanmelding meer dan een maand (31 dagen) voor aanvang van de workshop te annuleren krijgt de deelnemer het volledige bedrag teruggestort. Bij annulering minder dan een maand van te voren wordt geen terugbetaling gedaan. Als de  Klant niet tijdig betaalt of NatuurlijkZijn niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of NatuurlijkZijn een nadere aanmaning stuurt.
5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan NatuurlijkZijn de vordering uit handen geven. In dat geval komen door NatuurlijkZijn gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 6. Levering van bestelde goederen via de webshop
1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
2. De aangeboden producten bevatten een nauwkeurige en volledige omschrijving. Eventuele vergissingen of kennelijke fouten binden NatuurlijkZijn niet.
3. De klant wordt geacht de producten na ontvangst direct te controleren en eventuele gebreken direct via mail kenbaar te maken aan NatuurlijkZijn. Alle klachten die gemeld worden langer dan 14 dagen na ontvangst van de goederen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Herroepingsrecht
1. Het is belangrijk dat de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het pakket bij NatuurlijkZijn aangeeft dat het pakketje geretourneerd wordt. Dat kan door een mail te sturen aan NatuurlijkZijn. Retournering dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden. Na goede ontvangst van de retour zal NatuurlijkZijn een bevestiging van ontvangst sturen. Wordt de retour in behandeling genomen en binnen 14 dagen het bedrag teruggestort via dezelfde weg als dat het bedrag voldaan is.
2. In het geval de klant een online cursus heeft besteld is de dienst bij bestelling en betaling volledig beschikbaar voor de klant en is de dienst daarmee volledig geleverd. Aangezien deze dienst niet te retourneren valt gelden daarvoor specifieke regels. De klant verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat de klant afstand doet van zijn herroepingsrecht.

Artikel 8. Rechten en plichten NatuurlijkZijn
1. NatuurlijkZijn garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
2. NatuurlijkZijn behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.
3. NatuurlijkZijn spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.
4. NatuurlijkZijn is niet verantwoordelijk voor hoe de klant het geleerde naar buiten brengt. Consulten en drumcirkels die klanten naar aanleiding van de training geven zijn op eigen risico.
5. NatuurlijkZijn behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. NatuurlijkZijn zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
6. NatuurlijkZijn kan de Diensten mogelijk uitbreiden met Trainingen en modules die nieuwe kennis bevatten. Trainingen en modules die aan nieuwe gebruikers tegen
betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Klant gebruik wenst te maken van deze Trainingen en modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met NatuurlijkZijn.
7. NatuurlijkZíjn verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van NatuurlijkZijn. Tenzij de Klant aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
8. NatuurlijkZijn verzorgt tevens ook een elektronische nieuwsbrief waarin de Klant tips krijgt over de onderwerpen die in de Diensten worden behandeld. Tenzij de Klant
aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Klant deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.
9. De inhoud zoals deze gegeven heeft copyright bij NatuurlijkZijn en mag op geen enkele manier als kennisdrager naar buiten gebracht worden door de klant.

Artikel 9. Rechten en plichten Klant
1. Tijdens het bestelproces moet de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover NatuurlijkZijn voor in en is hij er zelf
verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
3. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant NatuurlijkZijn daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
4. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.
5. De Klant dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan de Klant worden gevraagd tijdens het registratieproces. De Klant dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via info@natuurlijkzijn.nl aan NatuurlijkZijn door te geven.
6. De Klant mag het geleerde niet in een training gelijkende op de Training naar buiten brengen. De klant mag wel consulten en drumcirkels geven.

Artikel 10. Garantie, refunds & reclame
1. NatuurlijkZijn staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door NatuurlijkZijn geleverde dienst dan is een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van
NatuurlijkZijn.
2. Hoe de Klant het geleerde naar buiten brengt in consulten, drumcirkels of op een andere manier valt niet onder de verantwoordelijkheid van NatuurlijkZijn en zijn voor rekening en risico van Klant.
3. De Klant dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.
4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving en andere diensten, en met betrekking tot alles wat NatuurlijkZijn ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan NatuurlijkZijn.
2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
4. De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Alle door NatuurlijkZijn gegeven adviezen, gedeelde kennis en door NatuurlijkZijn verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door
NatuurlijkZijn te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door NatuurlijkZijn verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. NatuurlijkZijn verleent daarbij geen enkele garantie.
2. NatuurlijkZijn is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door of namens de Klant.
3. NatuurlijkZijn is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
4. Voor zover NatuurlijkZijn aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.
5. De Klant zal NatuurlijkZijn en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
6. NatuurlijkZijn is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade vallen:
a. de kosten voor vaststelling van de schade;
b. de redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om NatuurlijkZijn te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan NatuurlijkZijn;
c. en redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Klant dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
d. Alle schade die niet direct is, is indirect.
7. NatuurlijkZijn is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan de Diensten of Online Leeromgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het (tijdelijk) niet functioneren van de Diensten.
8. Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. NatuurlijkZijn is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
9. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LearnSpot (hoogste leidinggevend personeel).
10. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaarbnadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht
1. NatuurlijkZijn is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van NatuurlijkZijn;
b. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
c. belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
d. werkstakingen;
e. brand;
f. ongeval of ziekte van personeel;
g. Denial of Services (DoS) aanvallen;
h. door NatuurlijkZijn onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van NatuurlijkZijn afhankelijk is.
2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat NatuurlijkZijn tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
3. Indien NatuurlijkZijn door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 13. Privacy
1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan NatuurlijkZijn verstrekt.
Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van NatuurlijkZijn en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
2. NatuurlijkZijn en Klant zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
3. NatuurlijkZijn is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Klant te verschaffen.
4. NatuurlijkZijn is gerechtigd gegevens van Klant te gebruiken voor de mailing van NatuurlijkZijn. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Klant kan NatuurlijkZijn in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
5. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
6. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
3. Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NatuurlijkZijn aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. NatuurlijkZijn is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Klant verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
4. Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5. Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan NatuurlijkZijn, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing moeten komen.